HOME
KONTAKT
KNJIGE
GRAFIČKI DIZAJN
WEB DIZAJN
- do 10 strana
- kompletan dizajn statične web prezentacije
- Vaš radni materijal (tekst, fotografije)
u elektronskom obliku (cd, e-mail)
- do 20 fotografija
- upload Vašeg sajta na
World Wide Web (www.)
- optimizacija
- vreme izrade: 7 dana od dana
kompletiranja radnog materijala
- cena: 230 eura + PDV
- do 20 strana
- kompletan dizajn web prezentacije
- Vaš radni materijal (tekst, fotografije)
u elektronskom obliku (cd, e-mail)
- do 50 fotografija
- flash web
- jedno mesto za banner
(fleš različitih fotografija ili teksta)
- upload Vašeg sajta na
World Wide Web (www.)
- optimizacija
- direktan e-mail kontakt
- prijava na najvažnije pretraživače
- vreme izrade: 14 dana od dana
kompletiranja radnog materijala
- cena: 350 eura + PDV
- do 30 strana
- kompletan dizajn web prezentacije
- Vaš radni materijal (tekst, fotografije)
u elektronskom obliku (cd, e-mail)
- do 100 fotografija
- flash web
- tri mesta za banner
(fleš različitih fotografija ili teksta)
- upload Vašeg sajta na
World Wide Web (www.)
- statistika
- optimizacija
- direktan e-mail kontakt
- prijava na najvažnije pretraživače
- vreme izrade: 25 dana od dana
kompletiranja radnog materijala
- cena: 510 eura + PDV
STANDARD PACKAGE
SUPER PACKAGE
Copyright 2010 GRADES CC
- Up to 10 pages
- Complete design of static web presentation
- Your operative material (text, fotographs)
in electronic form (cd, e-mail)
- Up to 20 fotographs
- upload of Your site on
the World Wide Web (www.)
- optimization
- elaboration time: 7 days from the day we
receive complete working material
- price: 230 eura + PDV (taxes)
- Up to 20 pages
- complete design of web presentation
- Your working material (text, fotos)
in electronic form (cd, e-mail)
- Up to 50 fotos
- flash web
- one place for banner
(flesh of different fotos or text)
- upload of Your site on
the World Wide Web (www.)
- optimization
- direct e-mail contact
- registration for most important browsers
- elaboraation time: 14 days from the day we receive complete working material
- price: 350 eura + PDV (taxes)
- Up to 30 pages
- complete design of web presentation
- Your conplete working material (text, fotos)
in electronic form (cd, e-mail)
- Up to 100 fotos
- flash web
- three places for banner
(flesh of different fotos or text)
- upload of Your site on
World Wide Web (www.)
- statistics
- optimization
- direct e-mail contact
- registration for most important browsers
- time of elaboration: 25 days from the day
we receive complete working material
- price: 510 eura + PDV (taxes)
MEGA PACKAGE
ČASOPIS